Wettelijke bepalingen en privacybeleid

Centre des monuments nationaux

Hôtel de Sully

62, rue Saint-Antoine

75186 Paris cedex 04

Tel. 01 44 61 20 00

Gebruik van de site

www.villa-cavrois.fr is de officiële website van het Centre des monuments nationaux gewijd aan de villa Cavrois. De inhoud die wordt gepubliceerd op de site, is exclusief eigendom van het Centre des monuments nationaux of van derden die de exploitatierechten verkregen hebben.

De term "inhoud" moet als volgt worden begrepen: ieder soort informatie, intellectueel werk (teksten, video's, klank, muziek, animaties, foto's of beelden op de site en, in het algemeen, alle bijdragen die het voorwerp uitmaken van een bescherming volgens de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom).

In toepassing van de wet op de intellectuele eigendom (CPI), is iedere reproductie en/of gedeeltelijke en/of totale weergave van de site van het Centre des monuments nationaux (CMN) ten strengste verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van het CMN, behoudens in het kader van de uitzonderingen vermeld in de CPI.

Het is voor de gebruiker bovendien verboden de domeinnaam www.villa-cavrois.fr, die exclusief eigendom is van het CMN, te veranderen, deze te vertalen, aan te passen of om te zetten in om het even welke andere taal, de gegevens van de domeinnaam www.villa-cavrois.fr door te geven aan derden zonder de schriftelijke en voorafgaande toelating van het Centre des monuments nationaux.

Moreel recht

Conform de wet op de intellectuele eigendom heeft elke auteur recht op het respecteren van zijn naam en de integriteit van zijn oeuvre. Iedere exploitatie van (een deel van) de inhoud die beschermd is door de wet op de intellectuele eigendom, moet dan ook gebeuren zonder wijziging en met vermelding van de naam van de auteur, of in voorkomend geval van de rechthebbenden.

Merken

Op de site worden een aantal merken, logo's of andere onderscheidingstekens (samen merken genoemd) gebruikt.

Het merk van het Centre des monuments nationaux, alsook deze van derden die voorkomen op de site, met name van de partners, mecenassen en sponsors van het CMN, zijn geregistreerd bij het INPI (Institut National de la propriété industrielle - Nationaal centrum van de industriële eigendom) en/of beschermd door het auteursrecht. Niets van wat op de site staat, mag gebruikt, toegevoegd of geëxploiteerd worden in het kader van licentie of recht op de merken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de titularis.

 

Hypertekst links

De site van het Centre des monuments nationaux bevat talloze links naar andere, hoofdzakelijk officiële sites (instellingen, overheidsorganisaties, ...) maar ook naar een aantal sites van verenigingen of van partnerbedrijven. Het CMN doet zijn uiterste best om aan te geven naar welke sites het voorstelt om te surfen. Deze webpagina's, waarvan de adressen regelmatig gecontroleerd worden, maken geen deel uit van de openbare en officiële site van het Centre des monuments nationaux. Het CMN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Deze site laat de plaatsing toe van een hyperlink die verwijst naar de inhoud ervan, onder voorbehoud dat geen gebruik wordt gemaakt van de techniek van de "deeplink" en dat de bron vermeld wordt. De informatie mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke, verenigings- of wetenschappelijke doeleinden; ieder gebruik voor commercieel of publicitair doel is verboden.

Iedere toelating die verleend wordt door het Centre des monuments nationaux is discretionnair en kan op ieder ogenblik en zonder reden ingetrokken worden.

Er wordt echter geen toelating verleend aan websites die informatie verspreiden die de menselijke waardigheid, de publieke orde of de goede zeden aantasten.

 

Persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat de elektronische berichten die verstuurd worden naar het Centre des monuments nationaux vanaf de website en naar de elektronische adressen die gebruikt worden voor het versturen van aanvullende informatie, bewaard worden.

De verzamelde informatie maakt het voorwerp uit van een computerverwerking bestemd om de bezoekers van de website beter te leren kennen en om hun behoeften te identificeren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van het CMN te verbeteren en om de vragen beter te beheren.

Conform de Franse wet (artikel 27 van de wet nr. 78.17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, tot de bestanden en tot de vrijheden), beschikt u over het recht op verzet (art. 26), op toegang (art. 34 tot 38), op rechtzetting (art. 36) en op schrapping van de gegevens die op u betrekking hebben.

Als u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve u te wenden tot:

Centre des monuments nationaux

Hôtel de Sully

Administratieve, juridische en financiële directie

Afdeling juridische en onroerende zaken

62, rue Saint-Antoine

75186 Paris cedex 04

Frankrijk

 

Wanneer de gegevens die vermeld worden op deze site, een nominatief karakter hebben, moeten de bezoekers er gebruik van maken volgens de van kracht zijnde reglementeringen en de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) (Nationale commissie voor informatica en vrijheden). De informatie mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; iedere verspreiding of ieder gebruik voor commercieel of publicitair doel is uitgesloten.

Voor meer informatie, raadpleeg de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - 8 rue Vivienne - CS 30223 75083 Paris cedex 02 of de website: http://www.cnil.fr.

 

Verantwoordelijkheid

De inhoud wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar het Centre des monuments nationaux kan echter niet verantwoordelijk geacht worden en stelt zich niet expliciet of stilzwijgend garant voor de juistheid van de inhoud die kan gecreëerd worden, en ook niet voor het gebruik die de internetgebruikers ervan zullen maken. Het Centre des monuments nationaux is overigens niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de internetgebruiker zal kunnen maken van de informatie die deze op de site zal kunnen vinden.

Het Centre des monuments nationaux verbindt zich ertoe de nodige middelen in te zetten om de dienstverlening aan de internetgebruiker zo goed mogelijk te verzekeren. Het centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht of feit buiten zijn wil om, met name in het geval van onderbreking in de dienstverlening als gevolg van een storing op het telefoonnet of bij de provider van de internettoegang van de internetgebruiker.

 

Directeur van de publicatie van de website www.villa-cavrois.fr :

Philippe Bélaval, President van het Centre des monuments nationaux

Communicatieverantwoordelijke:

Emmanuel Egretier

Webmasters:

Aurore Gallarino, Bettina Gardelles, Baptiste Bruzel en Juliette Huvet

Realisatie:

Actimage

Pixelis

Hosting:

Agentschap Actimage www.actimage.fr

Het logotype van het Centre des monuments nationaux werd gerealiseerd door het agentschap Intégral Ruedi Baur.

MenuFermer le menu